U skladu sa odredbama čl.  78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na Skupštini održanoj 11.08.2010. u Novom Sadu u ulici Ilirska broj 45 usvojen je sledeći

 STATUT
UDRUŽENJA GRAĐANA »PHRALIPE-NOVI SAD« NOVI SAD

Član 1.

Udruženje građana »Phralipe Novi Sad«, osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji su ciljevi u oblasti edukacija i emancipacija romske populacije, kao i ostvarivanje preduslova za njihov bolji život.

Član 2.

Ciljevi udruženja građana su: edukacija mladih u delu neformalnog obrazovanja; zdravstveno prosvećivanje; očuvanje kulture i tradicije; ekologije i zaštiti životne sredine kao i razni oblici rekreativnog sporta; informisanje i izdavaštvo; edukacija i aktivnostima na zapošljavanju, samozapošljavanju mladih kao i ekonomskom osnaživanje porodice; osnivanje elektronskih i štampanih medija, u skladu sa zakonom;
saradnju sa srodnim stručnim, manjinskim i drugim nevladinim organizacijama, organima lokalne, pokrajinske, republičke i savezne vlade, institucijama, medijskim kućama, drugim organizacijama, te pojedincima u zemlji i inostarsntvu koja se bave pitanjima informisanja manjina i ljudskim pravima.

Član 3.

Naziv Udruženja je: Udruženje građana  »Phralipe Novi Sad«.
Udruženje ima sedište u Novom Sadu u ulici Ilirska broj 45.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 4.

Član Udruženja «Phralipe Novi Sad» može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, na osnovu preporuke jednog od članova. Odluku o prijemu članstva donosi Upravni odbor.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.

Članstvo u udruženju prestaje dužom neaktivnošću u udruženju.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 5.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju građana može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja građana.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju građana.

Član 6.

Punoletni član Udruženja građana ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva «Phralipe-Novi Sad»;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa «Phralipe-Novi Sad»;
3) bira i bude biran u organe «Phralipe-Novi Sad»;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima «Phralipe-Novi Sad».

Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva «Phralipe Novi Sad»;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima «Phralipe Novi Sad»;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 7.

Organi Udruženja «Phralipe-Novi Sad» su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 8.

Skupštinu Udruženja čine svi članovi udruženja.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja građana;
 4. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o visini članarine za sledeću godinu.
 8. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja.
  Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa.
  Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
  Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja građana neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
 9. odlučuje u udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
 10. Bira i razrešava članove nadzornog odbora.

 

 

Član 9.

Upravni odbor je izvršni organ «Phralipe-Novi Sad», koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 10.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

 

 

 

 Član 11.

Upravni odbor:

 1. rukovodi radom «Phralipe-Novi Sad» između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti «Phralipe-Novi Sad»;
 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 4. donosi finansijske odluke;
 5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o visini članarine za sledeću godinu.
 8. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
  Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa.
  Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
  Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja građana neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
 9. odlučuje u udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
 10. Bira predsednika i zamenika predsednika upravnog odbora.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

 

Član 12.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima dva člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

 

Član 13.

Rad Udruženja «Phralipe-Novi Sad» je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima «Phralipe-Novi Sad», neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost. Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

 

 

Član 14.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje građana može pristupiti međunarodnim udruženjima za prava Roma o čemu odluku donosi Skupština.

 

 

Član 15.

Udruženje građana pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

 

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva prodajom svojih publikacija odnosno obavlja privrednu delatnost: 5811 – izdavanje knjiga.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostavrivanje ciljeva udruženja i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

 

Član 17.

 Prestanak rada «Phralipe-Novi Sad» prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva «Phralipe-Novi Sad», kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

 

Član 18.

«Phralipe-Novi Sad» ima pečat okruglog oblika na kojem piše oko unutrašnje ivice: Udruženje građana Novi Sad, a u sredini »Phralipe-Novi Sad«

 

Član 19.

Ovaj Statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja.

 

 

 

 

 

Predsedavajući Skupštine Udruženja
Aleksandar Aleksandrović