Cilj projekta:

 Ovim projektom smo prikupili  sa terena AP Vojvodine etno građu romske populacije, obradili je na adekvatan način- etno muzikološki pristup, i prezentovali široj zainteresovanoj javnosti.

Smatramo da ćemo na ovakav način dati svoj skroman doprinos očuvanju od zaborava stare romske pesme i igre i dati osnov mladim istraživačima za dalje proučavanje i negovanje romske tradicijske kulture.